Είσοδος

Axon Neapoli @ Facebook

Σεπ132011

ΛΑΕΚ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
PDFΕκτύπωσηE-mail

Πρόγραµµα ΛΑΕΚ  0,45%

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η  εργοδοτική  εισφορά  0,45%  που  καθορίστηκε  µε  το  άρθρο  14  του  Ν.  2224/94  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.  2434/96.  Η  ανωτέρω  εισφορά  καταβάλλεται  υποχρεωτικά  από  όλους  τους  εργοδότες συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισµένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές  και  υπολογίζεται  επί  των  αποδοχών  επί  των  οποίων  υπολογίζονται  οι  εισφορές  του ΙΚΑ.  
Οι  πόροι  του  ΛΑΕΚ  που  αποδίδονται  στις  επιχειρήσεις  και  αφορούν  στην  επαγγελµατική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009).


∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο  πρόγραµµα  µπορούν  να  λάβουν  µέρος  Ιδιωτικές  Επιχειρήσεις  και  φορείς  του  ∆ηµόσιουτοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.
Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕ∆.
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:  
Η  καταβολή  στο  ΙΚΑ  της  εργοδοτικής  εισφοράς  0,45%  από  την  επιχείρηση  για  τους
εργαζόµενους σε αυτήν.   
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης σε πρόγραµµα
κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ        ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ        ΠΟΣΟ        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:


Το   ποσό   που   δικαιούται   να   λάβει   κάθε   επιχείρηση   για   προγράµµατα   επαγγελµατικής
κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2011, διαµορφώνεται ως εξής:

  • Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση  το έτος 2011, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.  
  •  Το  100%  των  δαπανών  κατάρτισης  εφόσον    η  επιχείρηση  θα  καταβάλλει  δαπάνες  για κατάρτιση µικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2011.

Περισσότερα στο ιστότοπο του ΛΑΕΚ   http://laek.oaed.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Σεπ132011

AXON ΝΕΑΠΟΛΗ

Υπεύθυνος: ΜΠΙΛΕΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,  Διεύθυνση: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5, Τηλέφωνο: 2310-544704, axonneapoli@axon.gr, Εξεταστικό Κέντρο:KEYCERT,